Algemene Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (samengestelde) reizen en welke door Uw Reiswens worden uitgevoerd

Informatieverstrekking door Uw Reiswens

Uw Reiswens is verplicht: vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

 • de algemene informatie aangaande paspoorten en visa.

 • de algemene informatie betreffende gezondheidszorg

vóór de geplande vertrekdatum:
– alle nodige informatie over het traject;
– contactgegevens van de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar of plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, of een nummer voor noodgevallen of andere informatie waardoor de reiziger in contact kan treden met de reisorganisator en/of reisbemiddelaar.

Informatieverstrekking vanuit de reiziger

De reiziger is verplicht alle voor de uitvoering van de reis benodigde persoonlijke-, gezondheids- en medische gegevens, inclusief gegevens over paspoort en reisverzekering direct bij boeking bekend te maken aan Uw Reiswens.

Bij gereken kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de reiziger.

Ook kosten voor uw reiswens, die voortkomen uit onjuiste gegevensverstrekking door de reiziger, worden in rekening gebracht.

Totstandkoming van de overeenkomst

• Iedere reiziger moet voor elke reis een boekingsformulier ondertekenen.

• Met verzending van het boekingsformulier is de boeking definitief en bindend.

Na bevestiging kan de reis slechts worden geannuleerd volgens de annuleringsvoorwaarden.

Reissom

De afgesproken reissom geldt per per persoon, echter op factuur staat de totale reissom voor het hele gezelschap. tenzij anders wordt vermeld. De hoogte van de gepubliceerde reissom is gebaseerd op hotel- en vervoersprijzen en valutakoersen en beschikbaarheid zoals die bekend waren op moment van publicatie.

Uw Reiswens houdt zich het recht voor om tot 30 dagen voor vertrek, in uitzonderlijke gevallen, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten de reissom te verhogen als gevolg van wijzigingen in hotel- of vervoersprijzen en valutakoersen.

Reisdocumenten en reisbescheiden

De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort, benodigd visum en bewijzen van inentingen en vaccinaties. Uw reiswens is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen vanwege tekortkomingen in zijn reisdocumenten.

De daaruit voortvloeiende schade, zowel voor de reiziger als voor Uw Reiswens is voor rekening van de reiziger.
Uw reiswens is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Betaling van de reissom

Op moment van tekenen van de overeenkomst dient 30% van de reissom voldaan te worden

60 dagen voor vertrek: dient 100% van de reissom betaald te zijn

Boekt de reiziger minder dan 60 dagen vóór de vertrekdatum, dan dient de totale prijs onmiddellijk voldaan te worden.

Wijziging door Uw Reiswens vóór vertrek

Slechte weersomstandigheden of condities van wegen kunnen voor of tijdens de reis leiden tot aanpassing van de reis. Dit kan bijvoorbeeld zijn: aanpassing in de reisroute, ander type vervoer of hotel. De aanpassing van de reis en redenen daarvoor worden zo spoedig als mogelijk aan de reiziger medegedeeld. Uw Reiswens tracht daarbij de intentie van de reis zoveel mogelijk te handhaven en de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient Uw Reiswens de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór vertrek, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de door Uw Reiswens voorgestelde wijzigingen.

De wijziging dient ten minste van gelijkwaardige kwaliteit te zijn. Indien dit niet het geval is, dient een financiële compensatie te worden vastgesteld door Uw Reiswens, binnen het redelijke.

Indien de wijzigingen niet aanvaardbaar zijn mag hij de toepassing vragen van artikel 13.

Annulering door Uw Reiswens vóór vertrek

 1. In geval van overmacht zoals: terreur- en bomaanslagen, politieke onrust, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, stakingen of het niet nakomen van afspraken door luchtvaartmaatschappijen heeft Uw Reiswens het recht om de reisovereenkomst op te zeggen of te wijzigen

 2. Indien tijdens de reis zich zaken voordoen zoals hierboven genoemd zijn de extra gemaakte kosten zijn voor rekening van de reiziger. De schade als gevolg van het niet nakomen van afspraken door de luchtvaartmaatschappij wordt ten laste gelegd aan die luchtvaartmaatschappij.

 3. Indien Uw Reiswens, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
  a. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen.

 4. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen.

Annulering door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Uw Reiswens lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. De datum van binnenkomst e-mail of poststempel geldt als annuleringsdatum.

Voor annulering van het vliegticket gelden de annuleringsvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. In veel gevallen zijn de annuleringskosten 100%. Voor de overige diensten gelden de onderstaande annuleringskosten:
Voor iedere reiziger zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 1. tot 60 dagen voor vertrek: 30% van de reissom,2.

 2. van 60 dagen tot 30 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;

 3. van 30 dagen tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom;

Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u annuleert wegens een geldige reden, dan worden de bijbehorende kosten door de verzekeraar vergoed.

Uw Reiswens werkt voor het annulerings- en reisverzekeringen samen met De Europeesche Verzekeringen.

Aansprakelijkheid van Uw Reiswens

 1. Uw Reiswens is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reisovereenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van de reisovereenkomst tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben.

 2. Uw Reiswens is voor de daden van nalatigheid van zijn vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van Uw Reiswens overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

 4. Voor zover Uw Reiswens niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot eenmaal de reissom.

Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is zelf aansprakelijk voor de schade die Uw Reiswens en haar vertegenwoordigers, door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Klachtenregeling

 1. Vóór vertrek:
  Indien de reiziger een klacht heeft voor vertrek moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij Uw Reiswens.
  2. Tijdens de reis:
  Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich wenden tot een vertegenwoordiger van Uw Reiswens ter plekke, of indien deze niet ter plekke kan helpen, rechtstreeks tot Uw Reiswens.
  3. Na de reis:
  Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij Uw Reiswens per aangetekend schrijven een klacht indienen.